From November 14, 2022  an electronic queuing system was implemented in the citizenship division of Passport and Visas department for applications on obtaining and terminating citizenship of RA, obtaining the passport of RA for the first time, as well as consultation concerning to these issues.

Its approximately 10 days that citizens are served via electronic queuing and the experiences show that the quality of service provided has essentially improved, as there are no queues in the department, each citizen comes to the Passport and Visas department the exact day and time of his/her visit.

This system also helps citizens not to wait outside the building for a long time /3-4 hours/ in the cold weather conditions in order to be served immediately the working day begins. Moreover, the part of the citizens couldn’t get queuing coupon after waiting for a long time in the queue. That brings lots of dissatisfaction of people.

The fact that electronic queuing system has essentially improved the quality of giving services to citizens, so currently works are carried out to have such kind of implementation in the passport division of Passport and Visas department and territorial passport services / Yerevan and regional departments/ of Passport and Visas department.

Notification. For applications on obtaining and terminating citizenship of RA, obtaining the passport of RA for the first time, as well as consultation concerning to these issues it’s necessary to be checked in via e-request.am platform by booking a visit to Passport and Visas department.

Every applicant must fill her/his personal data. The applicants who have been checked in other personal data will not be served․

Passport and Visas department

 

 

Dear compatriots,

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlPXsT8spCo&t=1s

 

 

From November 14, 2022, the applications for obtaining and terminating citizenship of RA, obtaining  the passport of RA for the first time, as well as preliminary examination of documents and consulation for obtaining citizenship of RA, will be carried out by electronic queuing.

It’s important to inform that from November 14-18 parallely electronic queuing will be possible to receive coupons from the queue-regulating equipment /with a ratio of 50 %/, and from November 21 citizens will be served only by the procedure of electronic queuing.

Its possible to chek-in online via e-request  platform.

We also inform you that every applicant must fill her/his personal data /except from  actions of preliminary examination of documents and consulation/

The applicants who have been checked in other personal data will not be served.

Passport and Visas department of the Police of RA has summarized the results of the work carried out in the summer months of 2022, comparing it with the volume of work carried out in the same period of 2021. Thus, in 2022, the actions carried out by the Department and  territorial passport services increased almost twice, in some passport services three times/have tripled/. So in the period from June 1 to August 31, 2021,  407,279 persons were served by carry out the actions of providing a passport, ID card, old sample passport, making notes on the validity of the passports for foreign countries, registration, providing public service number, getting RA citizenship, and in the same period of 2022, for the same actions, 762,024 personswere served.

In other words, in the summer of 2022,  354,745 more people were served. Moreover, the work of such volume was carried out with the same human resources.

Numerical data are presented below in the form of a table.

 

Action type

01.06.2021-31.08.2021

01.06.2022-31.08.2022

Difference

 

Old sample passport

114402

162622

48260

 

ID card

25840

56239

30399

 

Biometric passport

5079

5648

569

 

Notes on the validity of the passports for foreign countries

149451

248230

98779

 

Registration in the State population regitration

56107

72146

16039

 

Public service number

53781

209716

155935

 

Applications for getting citizenship of the RA

2619

7383

4764

 

Altogether

407279

762024

354745

 

We also inform that in conditions of almost double implementation of the functions, there was not even one case of violating the terms set by the law or other legal acts.At the same time, the leadership of the Department constantly controls over the scope and the quality of the work, parallels are drawn between quantitative changes in current and previous years' work, all possible measures are taken to ensure proper service to all applicants and the process of cases within the deadlines and in the manner prescribed by law. Measures are also being taken to find systemic solutions to the problems that have appeared during this period.Works are being carried out for completely switching to a new biometric system, as a result of which is planned to provide some services electronically, which will reduce queues and will improve the quality of services provided.

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային անձնագրային ծառայություններում առաջին կարգի մասնագետների, ինչպես նաև իրավախորհրդատուների թափուր պաշտոնները համալրելու համար հայտարարվում է ընդունելություն։

Դիմումատուներին ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները.

  • բարձրագույն կրթություն (իրավախորհրդատուների համար՝ իրավաբանական կրթություն),
  • հայերենի գերազանց իմացություն,
  • օտար լեզվի իմացություն /ցանկալի է/,
  • աշխատանքային փորձ /ցանկալի է/։

Ցանկացողներին խնդրում ենք  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել ինքնակենսագրական, որից հետո վերջիներս կհրավիրվեն մասնակցելու նախնական ընտրությանը։

Մասնակիցներին խնդրում ենք նախապես ուսումնասիրել «ՀՀ քաղաքացու անձնագրի մասին», «Նույնականացման քարտերի մասին» ՀՀ օրենքները, ինչպես նաև ՀՀ կառավարությանն 25.12.1998թ. թիվ 821-Ն որոշումը՝ անձնագրային ծառայությունների գործունեությունը կանոնակարգող հիմնական իրավական ակտերի շրջանակում ընդունելության օրը հարցադումներին պատասխանելու համար։

  

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՎԻԶԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի քաղաքացիներ,

Տեղեկացնում ենք, որ ավարտվել են անձնագրային և վիզաների վարչության և տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումների կողմից  ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանով հայտարարված՝ 2022 թվականի հուլիսի 30-ի, օգոստոսի 6-ի, 13-ի, 20-ի ու 27-ի շաբաթ օրերին աշխատելու և քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու աշխատանքները, ինչով պայմանավորված սեպտեմբեր ամսից սկսած ԱՎՎ ստորաբաժանումների աշխատանքը կկազմակերպվի սովորական ռեժիմով՝ երկուշաբթիից-ուրբաթ և քաղաքացիների սպասարկումը կիրականացվի ժամը 9.00-17.00:

 

 

2022թ. սեպտեմբերի 25-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների պատշաճ կազմակերպման նպատակով ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության համապատասխան համայնքը սպասարկող տարածքային անձնագրային ծառայությունները աշխատելու են 2022 թվականի օգոստոսի 21-ին՝ կիրակի ոչ աշխատանքային օրը՝ ժամը 10:00-ից մինչև 17:00-ն՝ <<Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք>> սահմանադրական օրենքով սահմանված գործառույթներն իրականացնելու համար:

Նշված օրերին այլ ծառայություններ չեն մատուցվելու:

 

                                                                                                                                                                                       

Անձնագրային և վիզաների վարչություն

Հարգելի քաղաքացիներ,

 

19.08.2022թ-ից ուժի մեջ են մտել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում անձնագրային համակարգի կանոնադրությունը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի նկարագիրը հաստատելու մասին» N 821 որոշման մեջ 18.08.2022թ-ին կատարած փոփոխությունները, որի արդյունքում՝

- մինչև 6 տարեկան քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով,

- 6 տարեկանից մինչև 16 տարին լրացած քաղաքացիներին՝ 5 տարի վավերականության ժամկետով,

- 16 տարին լրացած քաղաքացիներին՝ 10 տարի վավերականության ժամկետով,

- մինչև 16 տարեկան, ինչպես նաև 16 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին անձնագրերը տրամադրվում են մինչև նրանց 19 տարին լրանալը, իսկ 19 տարին լրացած լինելու դեպքում՝ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքով սահմանված կարգով տրված պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման կամ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 8-րդ մասով կամ 29-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված բժշկական վերափորձաքննության ժամկետով: Պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության լիազոր պետական կառավարման համակարգի մարմնի ղեկավարի միջնորդությամբ 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիր կարող է տրամադրվել նաև այլ ժամկետով՝ ուսման, բուժման, մարզական, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով:

Այսինքն, 10 տարի ժամկետով հին նմուշի անձնագիր տրամադրելու համար նույնականացման քարտ ունենալու կամ նույնականացման քարտ ստանալու դիմում ներկայացնելու պահանջը հանվել է, ուստի 19.08.2022թ-ից անձնագրերը տրամադրվելու են վերը նշված ժամկետներով։

Անձնագրային և վիզաների վարչություն

 

Հարգելի քաղաքացիներ,

 

Ինչպես բազմիցս տեղեկացվել է, Անձնագրային և վիզաների վարչությունն ու տարածքային անձնագրային ծառայություններն աշխատում են գերծանրաբեռնված ռեժիմով, ինչով պայմանավորված բազմիցս հորդորել ենք ԱՎ վարչություն և ստորաբաժանումներ դիմող անձանց դրսևորել քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն, անձնագրային ծառայություններում տեղադրված հերթերը կանոնակարգող սարքավորումներից չստանալ մեկից ավելի կտրոններ, ստանալ հերթի կտրոն միայն իրենց համար՝ առանց ծանոթների կամ բարեկամների համար հերթագրվելու։ 

Այս կապակցությամբ կրկին հայտնում ենք, որ Անձնագրային և վիզաների վարչության և տարածքային անձնագրային ծառայությունների ղեկավարներին հանձնարարվել է անմիջական հսկողություն իրականացնել հերթերի կտրոնների բաշխման աշխատանքների նկատմամբ, կտրոն տրամադրել միայն այն անձանց, ովքեր կատարելու են գործարքներ՝ մեկ անձի կողմից միանգամից մի քանի կտրոն ստանալու, հետագայում այդ կտրոնը այլ անձանց փոխանցելու կամ վաճառելու դեպքերը բացառելու, նման դեպքերի արդյունքում այլ քաղաքացիների ժամանակին և պատշաճ սպասարկմանը չխոչընդոտելու նպատակով։

 

Անձնագրային և վիզաների վարչություն

 

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային անձնագրային ծառայություններում /Երևանի, Գյումրիի, Կոտայքի, Սևանի, Վաղարշապատի, Աշտարակի, Եղեգնաձորի/ առաջին կարգի մասնագետների թափուր պաշտոնները համալրելու համար կրկին հայտարարվում է ընդունելություն։

Դիմումատուներին ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները.

-բարձրագույն կրթություն,

-հայերենի գերազանց իմացություն,

-օտար լեզվի իմացություն /ցանկալի է/,

-աշխատանքային փորձ /ցանկալի է/։

     Մասնակիցների նախնական ընտրությունը կազմակերպվելու է սույն թվականի օգոստոսի 12-ին ժամը  16:00-ին՝ Անձնագրային և վիզաների վարչության վարչական շենքում /հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք/, ուստի ցանկացողներին խնդրում ենք մինչև օգոստոսի 12-ը  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել ինքնակենսագրական և մասնակցել նախնական ընտրությանը։

Մասնակիցներին խնդրում ենք նախապես ուսումնասիրել «ՀՀ քաղաքացու անձնագրի մասին», «Նույնականացման քարտերի մասին» ՀՀ օրենքները, ինչպես նաև ՀՀ կառավարությանն 25.12.1998թ. թիվ 821-Ն որոշումը՝ անձնագրային ծառայությունների գործունեությունը կանոնակարգող հիմնական իրավական ակտերի շրջանակում ընդունելության օրը հարցադումներին պատասխանելու համար։

Լրացուցիչ պարզաբանումների համար կարող եք կապ հաստատել   011-37-02-48 հեռախոսահամարով:

 

ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՎԻԶԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ Է՝

 

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը 2022 թվականի հոլիսի 6-ին հայտարարել էր ընդունելություն՝ վարչության տարածքային անձնագրային ծառայություններում առաջին կարգի մասնագետների թափուր պաշտոնները համալրելու համար, որին մասնակցելու համար ներկայացվել է շուրջ 60 դիմում։

Սույն թվակնի հուլիսի 13-ին և 14-ին անձնագրային և վիզաների վարչության վարչական շենքում կազմակերվել է նախնական ընտրություն և 20 դիմողների հնարավորություն է ընձեռնվել մասնակցել երկրորդ փուլին։ Հարցազրույցի երկրորդ փուլի արդյունքում ընտրվել են թվով 5 մասնակիցներ, որոնք կարճաժամկետ փորձաշրջան և համապատասխան փաստաթղթավորման գործընթացն ու ստուգումներն անցնելուց հետո կհամալրեն ԱՎ վարչության և տարածքային ստորաբաժանումների առաջին կարգի մասնագետների թափուր հաստիքները։

Նախաձեռնությունը շարունակական է, ուստի խնդրում ենք ցանկացողներին հետևել Ոստիկանության և ԱՎ վարչության պաշտոնական կայքերին և արձագանքել նոր հայտարարություններին՝ հետագա ընդունելություններին մասնակցելու համար։

 

 

 

  

 

Հայաստան, 0054, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք
+374-10-370264
երկ․-ուրբաթ՝ 9։00-ից մինչև 17։00, ընդմիջում՝ 14։00-ից մինչև 15։00